Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu shop.musicserver.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu shop.musicserver.cz je společnost SMILE MUSIC s.r.o., se sídlem Vršovická 16 101 00 Praha 10, vedená v OR MS v Praze, odd. C, vl. 189157, IČO: 24212709 DIČ: CZ 24212709 shop@musicserver.cz. VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností SMILE MUSIC s.r.o. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil, a že s nimi souhlasí.

 1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je společnost SMILE MUSIC s.r.o., se sídlem Vršovická 16 101 00 Praha 10, vedená v OR MS v Praze, odd. C, vl. 189157, IČO: 24212709 DIČ: CZ 24212709,

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 1. Kupní smlouva - objednávání a ceny

Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce SMILE MUSIC s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. SMILE MUSIC s.r.o. nebo smluvních partnerů SMILE MUSIC s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Smlouvu může Kupující uzavřít:

Smlouva sjednaná prostřednictvím internetového obchodu na adrese shop.musicserver.cz je platně uzavřena přijetím návrhu na uzavření smlouvy na adrese shop.musicserver.cz, tj. vložením požadovaného plnění (zboží, či elektronického obsahu) do košíku a závazným potvrzením objednávky. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky SMILE MUSIC s.r.o. Za případné chyby při přenosu dat SMILE MUSIC s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy SMILE MUSIC s.r.o. Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Tento informační email nemá žádný vliv na uzavření kupní smlouvy.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad – faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

Kupující sdělí SMILE MUSIC s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu SMILE MUSIC s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li SMILE MUSIC s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu SMILE MUSIC s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že SMILE MUSIC s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může SMILE MUSIC s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může SMILE MUSIC s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li SMILE MUSIC s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu SMILE MUSIC s.r.o..

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující SMILE MUSIC s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu Prodávajícím nárok z vadného plnění přiznán. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.

Zárukou za jakost se SMILE MUSIC s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od předání zboží bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen:

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme zaplacenou kupní cenu za zboží nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, složenkou na kupujícím uvedenou adresu, či peníze předáme kupujícímu v sídle společnosti, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek pro odstoupení od smlouvy nebude kupující akceptovat odstoupení a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

Prodávající si vymezuje právo na odstoupení:

V případě, že cena zboží nabízeného je velmi rozdílná od běžné prodejní ceny tohoto zboží, nebo pokud došlo při přeceňování ceny zboží k očividné chybě (tímto se myslí více jak 40% rozdíl ceny od běžné na trhu) má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je zboží na internetovém obchodě označeno jako "Výprodej", jde o výprodejové zboží za sníženou cenu v omezeném množství – u tohoto zboží nelze zakoupit více kusů, než je aktuální skladová zásoba. V případě, že dojde k vyčerpání skladové zásoby zboží, vyhrazuje si prodejce právo na odstoupení od kupní smlouvy u objednávek, které již nelze uspokojit. Objednávky se vyřizují vždy v pořadí, v jakém jsou zaznamenány.

 1. Cena a dodací termín u předobjednávky

Datum dodání zboží, které v době podání objednávky není vyhotoveno (dále jako „předobjednané zboží“), stejně jako cena tohoto zboží jsou pouze orientační. V drtivé většině případů se cena během doby předprodeje/rezervace nemění, ale prodejce si vyhrazuje, že pokud ke změně přesto dojde, že včas zákazníka informuje a ten má při změně ceny možnost kdykoliv předobjednávku zrušit, pokud by mu změna ceny nevyhovovala.

DPH a slevy

Při zadání slevového kódu se vám po splnění podmínek z košíku odečte částka procentuální nebo v celých českých korunách včetně DPH.

Stavy dostupnosti zboží

Vyprodáno

Toto zboží momentálně není skladem. O jeho naskladnění vás budeme informovat newsletterem.

Momentálně nedostupné

Usilovně pracujeme na dostupnosti tohoto zboží.

Skladem u dodavatele

Zboží od zahraničních dodavatelů nemáme skladem. Na základě vaší objednávky objednáme zboží a po jeho obdržení jej okamžitě zašleme na uvedenou adresu. Dodací lhůty se můžou vzhledem k dopravním komplikacím při dodání do ČR zpozdit. O aktuálním stavu vaší objednávky budete informováni emailem. V případě, že budete chtít další informace o objednávce, napište nám. Toto zboží nelze hradit dobírkou.

Na dotaz

U tohoto zboží se ve většině jedná o speciální kousky za velmi příznivou cenu. Skladové zásoby u dodavatele jsou proměnlivé, proto nejdříve zkontrolujeme jeho dostupnost. Poté vám odešleme platební údaje a po zaplacení, objednáme zboží u zahraničního partnera. Po doručení do redakce vám zboží ihned zašleme na vámi uvedenou dodací adresu. Toto zboží není možné platit na dobírku.

Jsme také schopni vám nabídnout jiné zajímavé kousky v případě nedostupného zboží. Naším krédem je osobní přístup v komunikaci se zákazníkem. Těšíme se na vaše objednávky šité na míru.

Skladem

Zboží, které je připraveno u nás v redakci k okamžité expedici. Toto zboží je možné uhradit na dobírku.

 1. Platební podmínky a vlastnické právo

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

 1. Dodací podmínky

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:

Cena za dopravu je uvedena na této stránce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu shop@musicserver.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Otevírací doba

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese shop.musicserver.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech.

 1. Záruka na zboží

Záruční lhůta je počítána ode dne, kdy kupující převzal zboží. Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, prodávající může tuto záruční lhůtu prodloužit. V daném případě je tato informace uvedena u konkrétního zboží v jeho internetovém obchodě a také na záručním dokladu (faktuře). Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje.

Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží od zaměstnance prodávajícího kupujícímu nebo předání zboží kupujícímu od přepravce. Jako doklad o záruce předává prodávající kupujícímu nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

 1. Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně po přijetí zboží spolu s dopravcem zkontrolovat vnější stav zboží (neporušenost obalu, počet zásilek) dle přiloženého přepravního listu. V případě, že je zásilka zjevně neúplná nebo poškozená, je kupující oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu shop@musicserver.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je SMILE MUSIC s.r.o., Vršovická 16 101 00 Praha 10. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v opačném případě nebude prodávajícím převzato, mělo by být pojištěno. zásilka by měla též obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace). Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem bezodkladně potvrdí (zásadně emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U elektrických spotřebičů se záruka nevztahuje na poškození vzniklá účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se též nevztahuje na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určených prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé neodbornou montáží nebo zanedbáním péče o zboží nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce. Záruku nelze uplatnit na škody, které vyplývají z neodborně úpravy, a na škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

 1. Vyřízení reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady. V případě uznání reklamace je prodávající povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující v případě nevyřešené reklamace právo na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

V případě uznání reklamace má kupující právo na náhradu nákladů s reklamací spojených (zejména náklady nutné na doručení zboží prodávajícímu). V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, nese náklady na doručení zboží k prodávajícímu i následné doručení zboží ke kupujícímu sám kupující.

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

Přístup k osobním údajům

Kupující, který na stránkách prodávajícího provedl registraci, má možnost kdykoliv svoji registraci upravit a změnit tak všechny jím uvedené osobní údaje. Též má možnost zvolit, zdali chce či nechce přijímat komerční sdělení od provozovatele na svoji e-mailovou adresu. Tato nastavení jsou možná v zákaznickém profilu.

 1. Platební podmínky

Platebních metod k úhradě zboží pro internetový obchod nabízíme hned několik:

 1. Dobírka - klasická metoda platby při doručení. Nemusíte mít žádné účty, ani jiné aktivity. Kurýr PPL Vám zboží doručí až domů a Vy zaplatíte při převzetí. Pozor, tento způsob platby je možné použít pouze na území ČR!
 2. Platební karta EC/MC a VISA (jakož i Maestro a VISA Electron) - údaje o své kreditní kartě nezadáváte do našeho systému, ale přímo do bankovního rozhraní. Během několika sekund se dozvíte výsledek. Vaše peníze budou zinkasovány až po odeslání zásilky na Vaši adresu. Upozornění: Při platbě kteroukoli kartou (EC/MC, VISA) bude v případě rozdělení zásilky inkasována celá suma a možný přeplatek ihned vrácen na účet zákazníka.
 3. Platba převodem - jedná se o převod financí z Vašeho na náš účet pomocí obvyklého převodního/platebního příkazu. V případě použití této metody Vám nabídneme na obrazovce patřičné symboly a čísla, která je třeba ke transakci, nebo je možné si přímo vytisknout předvyplněný příkaz k platbě a doručit ho do Vaší banky. Po převedení částky na náš účet je Vám ihned zboží odesláno. Kupující hradí veškeré poplatky spojené s převodem platby (typ OUR) a objednávku uhradí v CZK.
 4. Pro levnější poštovné časopisů na slovensko lze využít Magnet Press (Magnet Press Slovakia s.r.o. Šustekova 3643/8, 851 04 Petržalka, Slovensko)
 5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence, a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4. 2022

 

PROVOZOVATEL SMILE MUSIC s.r.o. Vršovická 16, 101 00 Praha 10 IČO: 24212709 DIČ: CZ24212709 +420 725 512 470, Po - Pá 8:00 - 16:00 +420 267 310 085, Po - Pá 8:00 - 16:00 krcal@spark-rockmagazine.cz shop@musicserver.cz